ทำยังไงถึงจะได้ส่วนลดประวัติดี?

ประกัน 3+

การที่รถยนต์ของคุณไม่เคยมีการเคลมมาก่อน หรือ ไม่เคยเป็นฝ่ายผิดมาก่อนเลย ในช่วงระยะปีที่ผ่านมาก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีตามระยะเวลาที่คุณต่อประกันคุ้มครอง โดยจะต้องมีหลักฐานว่าได้รับส่วนลดประวัตดีจากบริษัทประกันภัย บริษัทจะลดดอกเบี้ยให้ตามปี หรือ ประวัติที่ได้มีมา

การลคเบี้ยประกัน 3+ สำหรับประวัติดี

ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลคเบี้ยประกัน 3+ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยช่วงส่วนลดราคานี้มีตั้งแต่ 20% – 50% ขึ้นอยู่ระยะเวลาที่คุณต่อประกันคุ้มครองตามเงื่อนไขเป็นลำดับชั้น ดังนี้

  • ขั้นที่ 1 ลด 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ

20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัยปีแรก

  • ขั้นที่ 2 ลด 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ

30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน

  • ขั้นที่ 3 ลด 40 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ

40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน

  • ขั้นที่ 4 ลด 40 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ

50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือมากกว่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น ซึ่งหากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัดีดี มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้

  • ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
  • ลดลงสองลำดับขั้นจากเต็ม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนค์กันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่ โดยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรอีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทก็สามารถลคเบี้ยประกัน 3+ สำหรับประวัติดีได้ด้วยเช่นกัน